ဤ websiteေပၚမွသီခ်င္းမ်ားသည္ onlineေပၚတြင္နားေထာင္ရန္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္းမ်ားကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္လွ်င္ သီခ်င္း CDမ်ားကိုဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ မူပိုင္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္အႏုပညာရွင္မ်ားကို အားေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
info@myanmarteashop.com

This is Myanmar

www.visualokapi.be

Embrace the culture and warmth from Myanmar. A Country known for her smile and kindness. Footage from Mandalay, Kalaw, Inle Lake, Bagan, Yangon.
Video By Magdalena Meler, Pawel Oleszczuk, Ania Dudkiewicz, Roel De Cock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nine